Nieuws

VMC Trends in verkeer in het nieuws? Zie onderstaand overzicht.

Nieuwsbrief mei 2016
Onze nieuwste nieuwsbrief is uit met een blog over “Bezint eer je begint”
zie VMC TrendNieuwsbrief mei 2016

Nieuwsbrief april 2016
Onze nieuwsbrief met een blog over de schaduwkant van online winkelen,
zie VMC TrendNieuwsbrief Mobiliteit april 2016

Nieuwsbrief maart 2016
Onze nieuwsbrief is weer uit, zie VMC TrendNieuwsbrief Mobiliteit maart2016.
Deze maand weer interessante berichten, waarvan enkele de betekenis van zelfrijdende auto’s en het niet-hebben van een rijbewijs duiden.

Gastcollege bij NHTV
2e jaars studenten van de NHTV-opleiding mobiliteit hebben dit semester als project het maken van een verkeers- en vervoerconcept 2040 voor een (middel)grote stad. Eén van de doelen is om de studenten kennis, vaardigheden en instrumenten te leren ontwikkelen en gebruiken om in de toekomst te kunnen denken.

Mark van Eijk, docent/onderzoeker/stagecoördinator Mobiliteit & Stedelijke Ontwikkeling aan de NHTV heeft mij gevraagd de studenten een inkijkje te geven in trendwatching en trends en de betekenis ervan te duiden voor het vakgebied mobiliteit.

Woensdag 6 januari heb ik daarover een gastcollege gegeven. Ik heb ze laten proeven aan de gebieden (domeinen) waarvan trends relevant kunnen zijn, aan de tijdgeest waaruit het bioritme van de samenleving in tijdvakken valt af te leiden en aan scenario’s waarmee je toekomstbeelden kunt maken en waarmee beleidsplannen zijn op te stellen.
Aan de reacties (vragen, opmerkingen, discussie) van de studenten te zien viel het onderwerp in goede aarde. Een complimentje mag ik natuurlijk wel citeren: “We hebben in deze 2 uur meer geleerd dan in een heel semester vorig jaar”.
Maarssen, 7 januari 2016

===========================================================================

Maarssen, 18 december 2015
In het decembernummer 2015 van Verkeerskunde heeft Max van Kelegom als gasthoofdredacteur mogen optreden. Zie hier het dossier in Verkeerskunde.

===========================================================================

 Logo_provZH  Logo_MRDH
Maarssen, 21 juli 2015
De regievoerders van het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV-ZH), de Provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, staan voor de taak een “Visie 2016 – 2020” op te stellen. Voor het opstellen van die visie wilde men gevoed worden door trends die van betekenis kunnen zijn voor het vormen en uitvoeren van verkeersveiligheidsbeleid. VMC is gevraagd in een workshop dergelijke trends te presenteren, hun betekenis voor verkeersveiligheidsbeleid te duiden en bouwstenen voor het opstellen van de visie aan te reiken.
Deze workshop heeft op 6 juli jl. plaatsgevonden. Onderliggende gedachte is dat de core-business van het ROV-ZH ‘gedragsbeïnvloeding‘ is. In lijn hiermee heeft VMC in de bijeenkomst aan de hand van drie thema’s trends toegelicht:
1.     De jeugd in de toekomst. De visie is op de nabije toekomst gericht en daarin speelt de jeugd een rol. Hoe kun je de jeugd bereiken en invloed uitoefenen op hun gedrag? Met de volgende trends heeft VMC daarvoor mogelijkheden aangereikt:
·       Jongeren hebben andere leefwijze
·       Social media zijn aan verandering onderhevig
·       Er is meer op de wereld dan de auto
2.     Maatschappelijk betrokken. Verkeersveiligheid en gedragsbeïnvloeding duiden op een mate van maatschappelijke betrokkenheid. Wat speelt er op dat gebied en hoe kan je er gebruik van maken? De volgende trends hebben daar meer zicht op gegeven:
·       Toenemend MVO-gedrag bij bedrijven
·       Ouderen mobieler
·       Decentralisatie rijkstaken
3.     Verkeersveiligheid: nog een issue? Hebben we het nog over verkeersveiligheid? Hoe belangrijk is verkeersveiligheid nog? Aan de hand van de volgende trends is hier een beeld van geschetst:
·       Toename ‘IK’-cultuur
·       Verkeersveiligheid steeds meer uit zicht
·       Gezondheid voorop
De workshop heeft de regievoerders bouwstenen opgeleverd voor hun “Visie 2016 – 2020”.

​============================================================================


Trendanalyse voor ROV Oost-Nederland uitgevoerd

LOGO_ROV_RGB-01

Onlangs heeft VMC het trendrapprt aan het ROV Oost-Nederland opgeleverd.
Het rapport “ROV Oost-Nederland wil verkeersdeelnemers helpen veilig door het verkeer te komen” kunt u hier downloaden.

Trendanalyse voor ROV Oost-Nederland
LOGO_ROV_RGB-01

Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost-Nederland staat op het punt het Jaarprogramma voor 2015 op te stellen. In de regel maakt het ROV daarvoor gebruik van allerlei statistieken, resultaten van campagnes en activiteiten uit het vorige en lopende jaar en van terugkoppeling uit hun netwerk. Dit is meestal ‘terugblikken’, dus eigenlijk wat al is geweest.

Voor 2015 wil men een keer vooruitkijken, dus wat staat er mogelijk te gebeuren? met welke ontwikkelingen kan men rekening houden? waar liggen mogelijke aangrijpingspunten/interventiemogelijkheden voor een regionaal verkeersveiligheidsbeleid in 2015? hoe kan men campagnes en activiteiten effectiever maken? waar kan men op sturen?

Het ROV is een van de lezers van de VMC TrendNieuwsbrief Mobiliteit. Die nieuwsbrief was mede aanleiding voor het ROV om VMC te vragen een trendanalyse uit te voeren. Want wellicht dat een trendanalyse antwoord kan geven op al die vragen.

Voor de trendanalyse maakt VMC gebruik van zijn methodiek van VMC DESTEP-databank en de Tijdgeest. Nu al vragen of een reactie? Mail naar info@trendsinverkeer.nl  of bel 06 51 98 49 27.

In een volgende nieuwsbrief vertellen wij meer over het resultaat van de trendanalyse.

===============================================================================

Artikel in Verkeerskunde

Onze contactgegevens:    
Max van Kelegom
Trendwatcher
KvK: 30 11 73 22
Reigerskamp 185
3607 HK MAARSSEN
IBAN: NL29 INGB 0680 9089 43
Telefoon: 0346 553 683
E-mail: info@trendsinverkeer.nl
BTW-nr: 8104.19.488.B01